Evidence publikační činnosti FaF UK

Bibliografie FaF UK

2011  2012  2013
2014  2015  2016
2017  2018  2019
2020  2021
 

RIV a hodnocení

RVVI
IS VaVaI ( CEACEPVVIRIV )
(Tip: Pro filtrování údajů týkajících se UK-FaF použijte "Rozšířené vyhledávání" a do políčka "Kód organizační jednotky" vložte 11160.)
CEA UK-FaF
RIV analýzy
FaF 2017    FaF 2018    FaF 2019    FaF 2020    FaF 2021

Aktuálně

Probíhá sběr publikací 2021

Termín: středa 16. 2. 2022

———

Bibliografie 2021 (předběžná)

Jak se vyhnout podvodným časopisům

Informace ke kvartilům / AIS

Zpracovatel

T. V o j t í š e k   ( 49 5067 437

Středisko vědeckých a knihovnických informací (SVKI) je pověřeno organizací sběru záznamů o publikačních výsledcích zaměstnanců a studentů. Tento sběr probíhá pomocí celouniverzitního databázového systému OBD. SVKI následně provádí kontroly, v případě potřeby vyžaduje doplnění a na závěr provede export dat z OBD pro vládní databázi RIV. Kromě toho slouží sebrané záznamy k hodnocení v rámci UK i fakulty.

Co je to RIV

RIV = Rejstřík informací o výsledcích. Je to jedna z databází informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (ISVaVaI), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb. V tomto systému jsou informace RIVu provázány s ostatními databázemi (VES, CEP, CEA). Správcem ISVaVaI je Rada pro výzkum, vývoj a inovace, která je poradním orgánem vlády ČR. Informace vložené do RIVu jsou pro Radu zpětnou vazbou o využití veřejných prostředků výzkumnými organizacemi a podkladem pro jejich hodnocení.

Protože od hodnocení RIVu se odvíjí výše budoucí institucionální podpory, je žádoucí co nejlepší publikační výkonnost a zasílání bezchybných záznamů o publikacích.

Interní informace ke sběru publikací na FaF

— Odpovědnost za úplné, správné a včasné odevzdání údajů o publikaci leží na jejích autorech, zpravidla na korespondujícím autorovi. Je-li korespondujícím autorem student, pak jeho školitel. Není-li korespondující autor z FaF, záleží na dohodě fakultních spoluautorů kdo údaje odevzdá.

— Údaje o publikacích je nutno odevzdat jednak elektronicky (vytvořením záznamu v systému OBD) a jednak fyzicky (doručit zpracovateli — u článků kopie in extenso, u knih kopie obálky, titulního listu, tiráže apod.).

— Předmětem sběru jsou tyto druhy výsledků (výsledky obvyklé na FaF jsou vyžluceny) :

Druh výsledku  RIV-ový kód
článek v časopise WoS ; Scopus ; ostatní recenzované  Jimp ; JSC ; Jost
kniha ; kapitola v knize ; stať ve sborníku  B ; C ; D
patent ; užitný vzor ; průmyslový vzor  P ; Fuzit ; Fprum
poloprovoz ; ověřená technologie ; odrůda ; plemeno  Zpolop ; Ztech ; Zodru ; Zplem
prototyp ; funkční vzorek  Gprot ; Gfunk
výsledky promítnuté do legislativních předpisů a norem ; do neleg. předpisů a směrnic ; do koncepčních dokumentů veřejné správy  Hleg ; Hneleg ; Hkonc
schválená metodika ; certifikovaná metodika ; akreditovaná metodika ; léčebný postup ; památkový postup ; specializovaná mapa s odborným obsahem  NmetS ; NmetC ; NmetA ;
 Nlec ; Npam ; Nmap
software ; specializovaná veřejná databáze  R ; S
utajovaná výzkumná zpráva ; souhrnná výzkumná zpráva  V ; Vsouhrn
audiovizuální tvorba  A
uspořádání výstavy ; konference ; workshopu  E ; Ekrit ; M ; W

Nevyplňujte : abstrakty, postery, přednášky ani akademické VŠ práce (disertace, habilitace, riga), ač je možno tyto druhy navolit v OBD jako druh publikace. Je to tam kvůli jiným fakultám, kde sbírají i tyto a další druhy publikací. Nevyplňujte výsledky ke smluvnímu výzkumu.

— Korespondující autor rozhodne o rozdělení autorských podílů mezi autory z řad akademických zaměstnanců FaF (s úvazky i s dohodou) tak, aby dohromady tvořily 100%. Studenti, postdoci, středoškoláci ani mimofakultní autoři nejsou do podílů zahrnuti. Podíly se zanesou v OBD do políčka "FaF: autorské podíly". Záznamy bez uvedených podílů nemohou vstoupit do interního hodnocení FaF.

— Má-li publikace autory z více fakult UK, je pro ni v OBD pouze jeden společný záznam. Je nutno dohodnout, na které fakultě bude vložena. Opatření rektora stanoví, že by to měla být domovská fakulta prvního univerzitního autora v pořadí autorů. I když byl záznam vložen na jiné fakultě, tady na FaF doručte zpracovateli kopii publikace.

— Vzhledem k tomu, že OBD je celouniverzitní systém, "interní autoři" se v záznamech chápou jako autoři z celé UK, ne jen z FaF (tj. zaměstnanci i studenti mající afiliaci k některé z fakult nebo součásti UK).

— Při vyplňování interních autorů byste měli dodržet jejich afiliace (pracoviště) tak, jak jsou otištěny přímo v předmětném článku (či v jiné publikaci). Pokud chcete ponechat afiliace nad tento rámec, konzultujte to se zpracovatelem.

— Do záznamu vloženého do OBD na jiné fakultě bude nutno vložit naše autorské podíly (příp. další náležitosti). Do záznamu nemůžeme zasahovat, takže je nutno vyžádat "předání vlastnictví" dotyčného záznamu na FaF. S tím se obracejte na zpracovatele a hlašte, jaké změny a podíly potřebujete do kterého záznamu (ID) zanést. Záznamy bez podílů nemohou být hodnoceny!

— Má-li publikace kromě autorů z UK i autory z jiných institucí zasílajících do RIVu, je nutné, aby se autoři dohodli na znění zasílaných údajů a byla tak zajištěna jejich shodnost.

— Záznam v OBD může nabývat mnoho různých stavů a průchod těmito stavy tvoří tzv. "workflow". U nás na FaF toto maximálně zjednodušíme na tři stavy. Při vyplňování se snažte dotáhnout záznam hned na "uložený" (pouze v časové tísni jej uložte na nedlouhou dobu jako "rozpracovaný" a brzy dopracujte). Zpracovatel ho pak během zpracování převede do "přijatých".

— Při vyplňování, tam, kde je to vyžadováno, zásadně používejte výběr hodnot z číselníku (všichni interní autoři, financování, obor(y), časopis...).

Nevyplňujte do OBD práce dosud nevyšlé (články ve fázi online first, early access, epub ahead of print... a pod.), patenty dosud neudělené apod. Vyčkejte vyjití práce (u článků je známo stránkování ve volumu, u patentů datum udělení apod.).

— V případě článku ve "wosovém" časopisu je žádoucí převzít a dopracovat předimportovaný záznam WoS ze "zásobníku" OBD. Ve WoSu se však záznamy objevují s jistým zpožděním a také jejich natažení z WoSu do "zásobníku" OBD má mírný skluz. (K předimportu dochází jednou týdně a jsou použity záznamy s afiliací "Charles Univ".) Proto je lépe vyčkat až do nejzazšího termínu, zda článek naskočí ve WoSu, a teprve případně potom vložit údaje bez importu ručně.

— Každý výsledek má návaznost na financování. Toto se v OBD vybírá z číselníku vyhledáním příslušného alfanumerického kódu financování. Je osm typů zdrojů financování :

Typy financování publikace
P projekty evidované v CEPu, tj. granty od ministerstev, AVČR, GAČRu, TAČRu...
(Z) (do r. 2003 výzkumné záměry, např. MSM0021620822)
I institucionální podpora; na FaF Progres Q42, PRIMUSy, UnCe, minigranty 4EU+
S specifický výzkum VŠ, na FaF SVV260547, -48, -49, -50, -51, příp. starší SVV; a dále GAUKy
O operační programy (vkládá se ale většinou jako kofinancování typu "P", např. EF18_069/0010046)
R rámcové programy EK, např. 764632
V (jiné veřejné zdroje)
N neveřejné zdroje, např. CELSA/17/046

— Na FaF by měl mít výsledek vždy návaznost na I: Progres Q42 + možné další I, P, S; výjimečně O, R, V, N.

— Zvláštním typem financování je Jvelké výzkumné infrastruktury (VVI); v OBD nejsou zahrnuty v číselníku financování, mají svůj vlastní číselník.

— Věnujte pozornost oborovému zatřídění publikace. V číselníku je možno vybrat jeden až tři obor(y) ze 161; u některých oborů je vyžadován podobor. Jeden z oborů budiž označen jako primární.

— Vzhledem k hodnocení vědy na UK by drtivá většina našich publikací měla být zařazena primárně do jednoho z těchto dvou oborů :

Panel Oblast Obory Podobory
MED Farmaceutické vědy Farmakologie a toxikologie (nejsou)
Farmacie Bioanalytická chemie
Farmaceutická analýza
Farmaceutická chemie
Farmaceutická technologie
Farmacie - ostatní disciplíny
Farmakognozie
Klinická a sociální farmacie
Xenobiochemie a patobiochemie

— Vyplnění jiného primárního oboru by mělo být výjimečnou situací, kdy obor určí spolupracovníci z jiné fakulty nebo je jiný obor vynucen tématikou publikace.

————————————————————

— Při práci s OBD buďte trpěliví. Systém má občas poměrně dlouhé odezvy, po každém kliknutí vyčkejte vykonání požadované akce.

— Někdy se mohou lišit nápovědné texty ve formulářích od našeho interního návodu. V tom případě se řiďte našimi interní pokyny a návody (případně kontaktujte fakultního zpracovatele).

— V OBD se nachází zabudovaný "helpdesk". Ten nepoužívejte, v případě problémů s OBD se na zpracovatele obracejte osobně, telefonicky či mailem. Abyste urychlili řešení problémů, oznamte vždy zpracovateli šestimístné ID problémových záznamů.

© Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. | Powered by Kentico