Evidence publikační činnosti FaF

RIV a hodnocení

RVVI
IS VaVaI     ( CEACEPRIV )
(Tip: Pro filtrování údajů týkajících se UK-FaF použijte "Rozšířené vyhledávání" a do políčka "Kód organizační jednotky" vložte 11160.)
CEA UK-FaF
Hodnocení RIV:
H14     H14 UK XLS
H15     H15 UK XLS
Ústřední knihovna UK     "čertík"

Aktuálně

Probíhá sběr publikací 2017
Termíny :
do neděle 3. prosince 2017 (odměny)
do středy 28. února 2018 (ostatní)

Bibliografie 2016 (předběžná)

Jak se vyhnout podvodným časopisům

Zpracovatel

T. V o j t í š e k   ( 49 5067 437

Středisko vědeckých a knihovnických informací (SVKI) je pověřeno organizací sběru záznamů o publikačních výsledcích zaměstnanců a studentů. Tento sběr probíhá pomocí celouniverzitního databázového systému OBD. SVKI následně provádí kontroly, v případě potřeby vyžaduje doplnění a na závěr provede export dat z OBD pro vládní databázi RIV. Kromě toho slouží sebrané záznamy k internímu hodnocení pracovišť i jednotlivých autorů.

Co je to RIV

RIV = Rejstřík informací o výsledcích. Je to jedna z databází informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (ISVaVaI), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb. V tomto systému jsou informace RIVu provázány s ostatními databázemi (VES, CEP, CEA). Správcem ISVaVaI je Rada pro výzkum, vývoj a inovace, která je poradním orgánem vlády ČR. Informace vložené do RIVu jsou pro Radu zpětnou vazbou o využití veřejných prostředků výzkumnými organizacemi a podkladem pro jejich hodnocení.

Protože od hodnocení RIVu se odvíjí výše budoucí institucionální podpory, je žádoucí co nejlepší publikační výkonnost a zasílání bezchybných záznamů o publikacích.

Interní informace ke sběru publikací na FaF

— Odpovědnost za úplné, správné a včasné odevzdání údajů o publikaci leží na jejích autorech, zpravidla na korespondujícím autorovi. Je-li korespondujícím autorem student, pak jeho školitel. Není-li korespondující autor z FaF, záleží na dohodě fakultních spoluautorů kdo údaje odevzdá.

— Údaje o publikacích je nutno odevzdat jednak elektronicky (vytvořením záznamu v systému OBD) a jednak fyzicky (doručit zpracovateli — u článků kopie in extenso, u knih kopie obálky, titulního listu, tiráže apod.).

— Korespondující autor rozhodne o rozdělení autorských podílů mezi autory z řad akademických zaměstnanců FaF (s úvazky i s dohodou) tak, aby dohromady tvořily 100%. Studenti, postdoci, středoškoláci ani mimofakultní autoři nejsou do podílů zahrnuti. Podíly se zanesou v OBD do políčka "FaF: autorské podíly". Záznamy bez uvedených podílů nemohou být interně hodnoceny.

— Má-li publikace autory z více fakult UK, je pro ni v OBD pouze jeden společný záznam. Je nutno dohodnout, na které fakultě bude vložena. Opatření rektora stanoví, že by to měla být domovská fakulta prvního univerzitního autora v pořadí autorů. I když byl záznam vložen na jiné fakultě, tady na FaF doručte zpracovateli kopii publikace.

— Vzhledem k tomu, že OBD je celouniverzitní systém, "interní autoři" se v záznamech chápou jako autoři z celé UK, ne jen z FaF (tj. zaměstnanci i studenti mající afiliaci k některé z fakult nebo součásti UK).

— Při vyplňování interních autorů byste měli dodržet jejich afiliace (pracoviště) tak, jak jsou otištěny přímo v předmětném článku (či v jiné publikaci). Pokud chcete ponechat afiliace nad tento rámec, konzultujte to se zpracovatelem.

— Do záznamu vloženého do OBD na jiné fakultě bude nutno vložit naše autorské podíly (příp. další náležitosti). Do záznamu nemůžeme zasahovat, takže je nutno vyžádat "předání vlastnictví" dotyčného záznamu na FaF. S tím se obracejte na zpracovatele a hlašte, jaké změny a podíly potřebujete do kterého záznamu (ID) zanést. Záznamy bez podílů nemohou být hodnoceny!

— Má-li publikace kromě autorů z UK i autory z jiných institucí zasílajících do RIVu, je nutné, aby se autoři dohodli na znění zasílaných údajů a byla tak zajištěna jejich shodnost.

— Záznam v OBD může nabývat mnoho různých stavů a průchod těmito stavy tvoří tzv. "workflow". U nás na FaF toto maximálně zjednodušíme na tři stavy. Při vyplňování se snažte dotáhnout záznam hned na "uložený" (pouze v časové tísni jej uložte na nedlouhou dobu jako "rozpracovaný" a brzy dopracujte). Zpracovatel ho pak během zpracování převede do "přijatých".

— Při vyplňování, tam, kde je to vyžadováno, zásadně používejte výběr hodnot z číselníku (všichni interní autoři, financování, časopis...).

— Nevyplňujte do OBD práce dosud nevyšlé, patenty dosud neudělené apod. Vyčkejte vyjití práce (u článků je známo stránkování ve volumu, u patentů datum udělení apod.).

— V případě článku ve "wosovém" časopisu je žádoucí převzít a dopracovat předimportovaný záznam WoS ze "zásobníku" OBD. Ve WoSu se však záznamy objevují s jistým zpožděním a také jejich natažení z WoSu do "zásobníku" OBD má mírný skluz. (K předimportu dochází jednou týdně a jsou použity záznamy s afiliací "Charles Univ".) Proto je lépe vyčkat až do nejzazšího termínu, zda článek naskočí ve WoSu, a teprve případně potom vložit údaje bez importu ručně.

— Předmětem sběru jsou tyto druhy výsledků (v pravém sloupci rivový kód) :

článek v časopise J
kniha B
kapitola v knize C
stať ve sborníku D
patent P
užitný vzor ; průmyslový vzor Fuzit ; Fprum
poloprovoz ; ověřená technologie ; odrůda ; plemeno Zpolop ; Ztech ; Zodru ; Zplem
prototyp; funkční vzorek Gprot ; Gfunk
výsledky promítnuté do legislativních předpisů a norem ; do neleg. předpisů a směrnic ; do koncepčních dokumentů veř. správy Hleg ; Hneleg ; Hkonc
certifikovaná metodika; léčebný postup; památkový postup; specializovaná mapa s odborným obsahem Nmet ; Nlec ; Npam ; Nmap
software R
utajovaná výzkumná zpráva ; souhrnná výzkumná zpráva V ; Vsouhrn
audiovizuální tvorba A
uspořádání výstavy ; konference ; workshopu E ; M ; W

Nevyplňujte : abstrakty, postery, přednášky ani akademické VŠ práce (disertace, habilitace, riga), ač je možno tyto druhy navolit v OBD jako druh publikace. Je to tam kvůli jiným fakultám, kde sbírají i tyto a další druhy publikací.

— Každý výsledek má návaznost na financování. Toto se v OBD vybírá z číselníku vyhledáním příslušného alfanumerického kódu financování. Je osm typů zdrojů financování :

P projekty evidované v CEPu, tj. projekty od ministerstev, AVČR, GAČRu, TAČRu...
(Z) (do r. 2003 výzkumné záměry, např. MSM0021620822)
I institucionální podpora; na FaF Progres Q42 a 2× UNCE
S specifický výzkum VŠ, na FaF SVV260401, -12, -14, -16, -17, příp. starší SVV, a dále GAUKy
O operační programy, např. CZ.1.07/2.3.00/20.0235
R (rámcové programy EK)
V (jiné veřejné zdroje)
N neveřejné zdroje — smluvní výzkum (SMV)

O, R, V, N nelze u výsledku kombinovat navzájem ani s P, Z, I, S.

— na FaF bude mít výsledek buď (většinou) návaznost na I: Progres Q42 + možné další I + P + S, nebo (pro smluvní výzkum) jen N: SMV/####.

— U publikací, kde je některý z autorů členem řešitelského kolektivu jednoho ze dvou fakultních projektů UNCE, uveďte financování z tohoto projektu typu I - buď UNCE 204019/304019/2012 (hl. řešitel doc. Šimůnek) nebo UNCE 204026/2012 (hl. řešitel prof. Solich).

— při kofinancování výjimečně zkombinujte P i O (např. EE2.3.20.0235 + CZ.1.07/2.3.00/20.0235), ale návaznost typu O nebude do RIVu zaslána.

— návaznost na SMV se očekává hlavně u aplikovaných výsledků (P, F, Z, G, H, N, R, V — na FaF hlavně Nmet a Vsouhrn) – jedině tyto lze hodnotit ve III. pilíři. Ostatní výsledky (J, B, C, D) ve III. pilíři hodnotit nelze.

————————————————————

— Při práci s OBD buďte trpěliví. Systém má občas poměrně dlouhé odezvy, po každém kliknutí vyčkejte vykonání požadované akce.

— Někdy se mohou lišit nápovědné texty ve formulářích od našeho interního návodu. V tom případě se řiďte našimi interní pokyny a návody (případně kontaktujte fakultního zpracovatele).

— V OBD se nachází zabudovaný "helpdesk". Ten nepoužívejte, v případě problémů s OBD se na zpracovatele obracejte osobně, telefonicky či mailem. Abyste urychlili řešení problémů, oznamte vždy zpracovateli šestimístné ID problémových záznamů.

© 2017 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
Univerzita Karlova | Powered by Kentico